(Dutch only)Splitsing en heling? Van het hoofd naar het hart!

www.wanttoknow.nl /inspiratie/arend-zeevat/splitsing-en-heling-van-het-hoofd-naar-het-hart/ 23/8/2022


Advertentie

by GuidoJ. Posted on


2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Conceptueel denken.. In mijn beleving kan een conceptuele denkvorm, waar de splitsing van atomen of de kernen van die atomen op gebaseerd is, alleen maar voortkomen uit een denken dat gespleten is. In de natuur bestaat er geen splitsing! Want alles maakt deel uit van een samenhangend geheel, waarin de delen volgens de blauwdruk van de Schepping op een liefdevol interactieve wijze samenwerken. Zou er in de natuur wel een splitsing zijn, dan zouden de delen van het geheel op zichzelf staan en niet liefdevol gevoed worden door de interactieve samenwerking. Het is inderdaad die samenwerking die voedend is en het leven in stand houdt. Dit creëert overvloed!

Het denken in losse van elkaar gespleten onderdelen is gericht op deze tegen elkaar uit te spelen, om daarmee op manipulatieve wijze macht te verkrijgen en schaarste te creëren. Iets waar we momenteel weer volop getuige van kunnen zijn. Zo ook de klimatologische omstandigheden.

Wist jij dat de overheid in de VS patenten heeft voor de camouflagedeken van chemtrails, die ‘weermodificatie’ heet..? En dat er zelfs een eigen bedrijf voor is opgericht, met behulp van de CIA…? (klik voor een artikel hierover op de site)

Momenteel worden grote delen van de aarde door een extreme droogte geteisterd, dus een schaarste aan regen. Nu ben ik al sinds langere tijd bekend met het gegeven dat het weer gemanipuleerd wordt. Je kunt HIER een officieel document in PDF-vorm downloaden, waarin de militarisering van het klimaat wordt besproken.

Naar aanleiding van de huidige voortdurende droogte besteedt ook de site Frontnieuws in twee artikelen aandacht aan dit gegeven, die je HIER en HIER kunt lezen. Het is eigenlijk ook te bizar voor woorden als men kijkt op hoeveel verschillende niveaus er momenteel chaotiserende omstandigheden aanwezig zijn, die alle facetten van het leven op Aarde sterk beïnvloeden. Dat dit allemaal tegelijkertijd gebeurt kan ik niet als toeval zien. Ik geloof namelijk niet in toeval. Citaat uit het eerste hiervoor gelinkte artikel:

“Maar het Wereld Economisch Forum heeft al toegegeven dat technieken zoals ‘het sproeien van aërosolen in de bovenste atmosfeer’ deel uitmaakten van een wetenschap die geoengineering heet en aangeprezen wordt als een “oplossing op grote schaal voor klimaatverandering”.”

Mike Adams zet alle crises even heel helder op een rijtje (HIER):

 • Terravorming: Het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer om oogsten en ecosystemen te verwoesten.
 • Geo-engineering: De lucht besproeien met vervuilende stoffen om de zon te verduisteren en de fotosynthese te verminderen.
 • Hongersnood: Aanvallen op de kunstmestvoorziening om wereldwijde voedselschaarste, hongersnood en dood te veroorzaken.
 • Energie: Aanvallen op de energie-infrastructuur om de eerste wereld naties in chaos en instorting te storten.
 • Dodelijke injecties: Vaccins als medicijn promoten, terwijl het eigenlijk biowapens voor ontvolking zijn.
 • Instorting: Het uitvoeren van gecontroleerde afbraak van de wereldeconomie om de planeet te verarmen.

En.. over regen, drinkwater en water gesproken:

 • 80% oogstverliezen in delen van Italië door droogte
 • Boeren in Frankrijk zien bijna geen neerslag, het peil is met 84% gedaald
 • In Duitsland is het waterpeil in de Rijn ingestort, waardoor het vervoer over de rivier in sommige gebieden is stilgevallen
 • Dallas, Texas heeft al twee maanden op rij geen regen gezien, en het zuidwesten wordt geconfronteerd met de ergste droogte in 1.200 jaar
 • 000 boerderijen en ranches in Texas worden momenteel verwoest, en de droogte tast de maïsopbrengst in Oklahoma en omliggende staten aan
 • In Utah droogt het Great Salt Lake op, en Lake Mead verdwijnt. De Colorado rivier slinkt, en staten staan op het punt in een wateroorlog te belanden over de resterende voorraden.
Oud-minister van Defensie, William Cohen gaf het toe: ‘We gebruiken het weer als partner om onze vijand in de oorlog te verslaan..

Dit is een aardige opsomming van alle ellende die er momenteel speelt. In Spanje heeft het nationale weerbureau AEMET toegegeven dat er momenteel in meer dan 50 landen activiteiten plaatsvinden om het klimaat kunstmatig te veranderen (HIER).

Gezonde kunstmestvoeding?
Een gezonde voeding is daarom gezond voor de mens, vanwege het gebaseerd zijn op een samenwerking tussen aarde, water, lucht en de kosmos (licht). Alle niet natuurlijke voeding dient dan ook niet het leven, maar de dood! Zodra één van die elementen wordt weggehaald uit het samenwerkend geheel, dan verliest het zijn voedende werkzaamheid. Niet alleen voor het lichaam van de mens, maar voor zijn gehele wezen. Met als gevolg het ontstaan van een afstervingsproces.

Dit kun je op een simpele wijze checken door een plant uit de aarde te trekken, of deze een tijd geen water te geven of deze in een luchtdichte of donkere omgeving te willen kweken. Het bovenmatig werken met kunstmest dient het leven niet, want het voedsel dat op basis daarvan wordt geproduceerd mist de levendige vitaliteit van de bodem, die het gebruik van organische mest wel biedt. Het overmatig gebruik van kunstmest en daarnaast de chemische bestrijdingsmiddelen doodt al het noodzakelijke bodemleven.

Dit bodemleven is noodzakelijk voor het ontvankelijk houden van de bodem voor de energetische informatie vanuit de kosmos. Kunstmest is ingezet om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar voeden met wat? Op de keper beschouwd was het grootschalig inzetten van kunstmest en de land- en tuinbouw daar totaal afhankelijk van te maken, zoals we nu helder en duidelijk waar kunnen nemen, al de eerste bewust geschapen op de langere termijn doorwerkende ontvolkingsmaatregel.

Nu er in verband met de ‘aardgascrisis’ de kunstmestindustrie op apegapen gaat liggen, kunnen we dit duidelijk waarnemen. Waardoor er een  kunstmatig geschapen hongerprobleem ontstaat. Zoals alle zogenaamde problemen alleen maar kunstmatig geschapen worden om een reactie te provoceren bij bevolkingen, zodat de satanskliek haar zin door kan drijven met de al lang geleden bedachte oplossing. Namelijk grootschalige ontvolking van de gehele planeet. Zelfs de genetisch gemanipuleerde gewassen hebben (nu nog) de voedende werking van aarde, water en lucht nodig. Door hun genetisch gemanipuleerd aard, gaan ze echter anders met deze elementen om, waardoor ze uiteindelijk ziekmakend zijn voor mens en dier.

Nu is er in de Nederlandse tuinbouw onder economische druk wel een beweging ontstaan waarbinnen men gewassen teelt op steenwol of op watergebaseerde hydrocultuur, waarbij de voeding alleen via de toediening van water wordt gegeven. Dit levert kwalitatief gezien natuurlijk een heel ander soort plant op. Het is een eerste stap geweest in de richting van een volledig kunstmatige in laboratoria gekweekte ‘voeding’, iets waar we in toenemende mate steeds meer over vernemen.

Opgeschroefde kwantiteit ten koste van kwaliteit én gezondheid; helft Nederlandse bevolking chronisch ziek..!
Heb jij het verschil al eens geproefd tussen een biologische natuurlijke tomaat en een kunstmatig gekweekte tomaat? Een aantal jaren geleden wilden de Duitsers geen kunstmatige in kassen gekweekte tomaten uit Nederland meer en noemden deze ‘Wasserbomben’. Zij vonden dat ze geen smaak hadden.

Net als in de melkveehouderij heeft er ook in de tuinbouw en akkerbouw in de afgelopen decennia een schaalvergroting plaatsgevonden, die ten koste ging van de kwaliteit van de voedingsproducten. Er moest zoveel mogelijk geproduceerd worden op basis van kunstmesttoediening en chemische bestrijdingsmiddelen. Het heeft Nederland een tweede plaats op de wereldranglijst van voedselexporteurs geplaatst. Iets om heel erg trots op te zijn? Niet heus!

Want de tweede plaats op de wereldranglijst van voedselexporteurs heeft Nederland zo’n 8 miljoen chronisch zieken opgeleverd. Dus bijna de helft van de bevolking is chronisch ziek. Wow, wat een ziek aantal. De verwachting is dat het alleen nog maar zal toenemen. De stijging van het aantal chronisch zieken gaat sneller dan verwacht. De prognose van het RIVM was eerder de volgende:

“Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen met twee of meer aandoeningen toenemen. Vooral door de vergrijzing steeg het aantal mensen met een ziekte het afgelopen decennium en die stijging zet door.” Bron

Als oorzaak wordt door officiële instanties vooral de vergrijzing genoemd. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder met een chronische ziekte, heeft 63 procent twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) en 32 procent drie of meer. Tsja, is dat dan zo vreemd, met alle kunstmatigheden waar mensen mee moeten leven? In mijn beleving is een verkeerde c.q. ongezonde en totaal onnatuurlijke voeding hier de grootste boosdoener. Bron

(klik voor artikel)

Maar als het aantal chronisch zieken nu in 2022 al acht miljoen is, dus meer dan de door het RIVM opgestelde verwachting, wat zal dat dan in 2030 zijn? Mochten er voor die tijd niet nog meer drastische ontvolkingsmaatregelen genomen worden, dan zal tegen 2030 zeker meer dan driekwart van de bevolking chronisch ziek zijn. Of mensen moeten echt wakker worden met betrekking tot de leugenmatrix waar zij in leven.

Onnatuurlijk
Het conceptuele splitsingsdenken is dus geheel onnatuurlijk, of liever gezegd tegennatuurlijk. Want het werkt tegen de natuur in. Daarom werkt het uiteindelijk uiterst destructief, maar niet op de wijze die de atoomwapenwaan(zin) ons wil doen geloven. Dit is wat ik in mijn vorige twee artikelen duidelijk heb willen maken. Het conceptuele denken dat aan die waanzin ten grondslag ligt is dan ook uiterst misvormend.

Deze denkwijze wordt eigenlijk op het gehele leven toegepast. Het werkt fragmentariserend op het sociale organisme van de mensheid en op het organisme dat de mensheid vormt met de Aarde. Binnen het sociale organisme van de mensheid wordt ieder individueel mens weer op zichzelf geplaatst of gestimuleerd zich aan te sluiten bij een groep met een vastomlijnde en geïndoctrineerde groepsidentiteit, omdat op deze wijze de afgezonderde delen beheersbaar en manipuleerbaar zijn.

Zo is ieder individueel mens een atoom binnen het sociale organisme van de mensheid. Maar door de leefomstandigheden van de mens volledig kunstmatig te maken, raakt de mens zelf dus ook gespleten. Het maakt deel uit van de psychologische oorlogsvoering die er tegen die mensheid gevoerd wordt en die door machtsspelletjes in stand wordt gehouden.

Het is de overheersende strategie van de militair ingestelde en alleen in strijdconcepten denkende heersende satanskliek, om ook het menselijke atoom te splijten en hem volledig af te zonderen van de hem voedende geestelijke krachten van de aarde en de kosmos. Zie verderop in dit artikel. Dat begint dus al bij de energetisch ontgeestelijkt fysieke voeding! In mijn artikel ‘De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..’ uit 2017 (HIER), heb ik aangegeven dat de mens een verbindende schakel is tussen aarde en kosmos.

De aarde vraagt

De kosmos schenkt

De aarde draagt

De kosmos brengt

Schenken en vragen

Brengen en dragen

Zoeken en vinden

De mens zal het verbinden

In het onderstaande zeer interessante gesprek van Jorn Luka met Bart Uytterhaegen wordt dit door Bart aan het eind van het gesprek ook benoemd.

Bewustzijn is de verbindende schakel
Wat Bart hier expliciet zegt, is dat onze bewustzijnsontwikkeling van cruciaal belang is voor het contact met het gehele leven binnen de kosmos. Het is de tegenstrevende Luciferische kracht die de mens er geestelijk van wist te doordringen dat hij ook een afgesplitst wezen is. Het door Lucifer geïnspireerde ego in de mens wil dit graag in stand houden, door alles en iedereen ‘buiten’ zichzelf als een bedreiging of een vijand te zien. Vijanden moeten bestreden worden om zelf te kunnen overleven.

Het laat zien dat Lucifer die, met een aantal hem volgende engelen zich van de Ene scheppende God heeft afgesplitst, zijn geestelijke inhoud van afgezonderde gespletenheid naar ‘buiten’ in de mens heeft geprojecteerd. Zijn aardse volgelingen hebben zich verenigd in occulte loges en broederschappen en hebben daarmee groepsego’s laten ontstaan, die gericht zijn op macht en energetische uitbuiting. Uit bovengenoemd artikel het volgende citaat betreffende de werking van de tegenkrachten:

“Wat Steiner als luciferisch-ahrimanische krachten benoemt, zijn tegenkrachten in een lager geestelijke realiteit, die in de bewustzijnsevolutie van de mensheid een plek hebben gekregen. Ahriman is de geestontkennende kracht, die de kille eenzijdige rationeel/analytische wetenschap en de daaruit voortvloeiende technologie heeft geïnspireerd. Hij is de kracht die de mensheid aan de aardse materie wil kluisteren. Volgens de antroposofie is het deze kracht die zich binnenkort als Antichrist zal manifesteren.

De door duistere occulte ordes aanbeden Lucifer staat als gevallen engel in dienst van Ahriman, die van een oorspronkelijk hoger geestelijke orde is. Hun gezamenlijk doel is om door middel van het genereren van een zo groot mogelijke angst, de mensheid vrijwillig ertoe te bewegen zich volledig aan hen te onderwerpen. Lucifer staat daarbij voor de ontwikkelde machtsverhoudingen uit het verleden, die zich door een nietsontziend fanatisme van alle afwijkingen wil ontdoen.

Ahriman staat voor een zeer geavanceerd technologische toekomst, die zonder een moreel ontwikkelde geesteshouding tot een volledige vernietiging van al het leven leidt. De mensheid is dus gevangen tussen oude machtsverhoudingen uit het verleden en een op afwezigheid van ieder individueel moreel besef gestoelde toekomst. Een ware schizofrene situatie. Maar toch kunnen wij op individueel niveau hier een tegenwicht aan bieden!

De tegenkrachten hebben als functie de mens tot het Kwade te verleiden, waardoor de mens wordt geprikkeld tot het ontwikkelen van een individueel bewuste verbinding met het Goede. In dat proces kan het Kwade worden omgevormd tot een extra scheppende kracht, die dienstbaar is aan de gehele mensheidsontwikkeling.”

Yuval Noah Harari

Tot in het extreme doorgevoerd
De Israëlische historicus en futuroloog Yuval Noah Harari heeft in zijn op splitsing gebaseerde denkwereld verleden en toekomst, dus Lucifer en Ahriman, in zich verenigd. Dit maakt hem in mijn beleving tot de meest gevaarlijke, kwaadaardige en demonisch bezeten ‘mens’, die nu op deze planeet rondloopt. Te meer daar hij zich in een zeer machtige positie heeft gewurmd als adviseur van het satanische werktuig het Wereld Economisch Forum, dat het gehele leven op Aarde wil resetten.

Een uitspraak van hem over de toekomst van de mens laat weinig aan de verbeelding over. Hij verwoordt het zo: “Ik sluit het niet uit dat de mens, zoals we die nu kennen, binnen een eeuw verdwenen kan zijn.” Het zal mij niet verbazen als deze belichaming van Lucifer en Ahriman zich op zal werken naar een heel machtige, misschien wel de machtigste positie op deze planeet, om daarmee bij te kunnen dragen aan de verdwijning van de mens van deze planeet.

Tot 2014 was hij een relatief onbekende wetenschapper. Hij werd bekend door een drietal boeken. Namelijk Sapiens, Homo deus en 21 lessen voor de 21e eeuw. Zijn boeken zijn in 45 talen uitgebracht en er zijn 12 miljoen exemplaren van verkocht. Zijn biografie is in mijn beleving opmerkelijk. De Wikipedia schrijft het volgende over zijn biografie:

Yuval Harari werd geboren in Kirjat Ata en groeide op in een niet-gelovig Joods gezin. Hij studeerde van 1993 tot 1998 geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en specialiseerde zich in de militaire geschiedenis van de middeleeuwen. Harari behaalde in 2002 zijn PhD aan het Jesus College van de Universiteit van Oxford. Sinds 2005 is hij hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. In 2020 ontving hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel. (Benadrukking AZ)

Hij heeft dus een snelle opwaartse gang gemaakt in de wetenschappelijke wereld. Hieronder een aantal, in mijn beleving, bizarre uitspraken van hem:

Mensen zien het leven als een drama vol beslissingen,
wat zal de betekenis van het menselijk leven zijn,
als de meeste beslissingen door algoritmen worden genomen?

Sinds 1945 is geen enkel internationaal erkend land door een invasie
van buitenaf van de kaart geveegd.
Dit is een fantastische prestatie, die de basis vormt voor alles wat wij hebben:
voor onze medische diensten, voor het onderwijssysteem, en dit alles is nu in gevaar.
Want dit tijdperk van vrede was niet het resultaat van een of ander wonder.
Het was niet het resultaat van de verandering van de natuurwetten:
het zijn mensen die betere beslissingen nemen en betere instellingen opbouwen.

Censuur werkt niet langer door informatie voor je te verbergen;
censuur werkt door je te overspoelen met immense hoeveelheden verkeerde informatie,
irrelevante informatie, grappige kattenvideo’s,
totdat je gewoon niet meer in staat bent om je te concentreren.

De belangrijkste vraag in de economie van de 21e eeuw zou wel eens kunnen zijn:
Wat moeten we doen met alle overbodige mensen,
als we eenmaal over hoog intelligente niet-bewuste algoritmen beschikken,
die bijna alles beter kunnen dan mensen?

(benadrukking AZ)

De sleutel tot de overwinning ligt meer in manipulatie en samenwerking
dan in uitzonderlijke persoonlijke vaardigheden.

AZ: Hiermee laat Harari zien dat hij een militarist is, die niet voor niets de militaire geschiedenis van de Middeleeuwen heeft bestudeerd. Met zijn militaristische instelling maakt hij zich tot de meest geëigende aanvoerder van de satanische legerscharen, die onze planeet willen veroveren in de strijd tegen de mensheid.

“Er is een gezegde dat luidt: als je iets gratis krijgt, moet je weten dat jij het product bent. Het was nooit meer waar dan in het geval van Facebook en Gmail en YouTube. Je krijgt gratis sociale-mediadiensten, en je krijgt gratis grappige kattenvideo’s. In ruil daarvoor geef je het meest waardevolle dat je hebt op, namelijk je persoonlijke gegevens.” (Bron)

Van een Luciferisch verleden naar een Ahrimanische toekomst
De Wikipedia schrijft over zijn ideeënwereld het volgende:

“Harari beschrijft de wereld zoals deze zich vanaf de vroegste evolutie van de mens heeft ontwikkeld en met de kennis van het verleden schetst hij ook een mogelijke toekomst voor de mensheid. Volgens hem is er, juist in tijden van onzekerheid en opeenvolgende technologische veranderingen, behoefte aan mensen die (zoals hij) ons een blik gunnen op de wereld, zoals deze er mogelijk in 2050 of 2100 zal uitzien.

Ja, daarmee geeft de Wikipedia als officieel propagandakanaal hem al de macht die de belichaming van Lucifer en Ahriman nodig heeft om de toekomst van de mensheid te bepalen. Ik zou hem een vanuit het christendom ontstane titel kunnen geven, maar ik ga ervan uit dat ik met mijn beschrijving van Harari jullie voldoende hints heb gegeven om zelf die titel te kunnen bedenken. Verder schijnt Harari een groot liefhebber van sciencefictionboeken te zijn, omdat zij volgens hem het meest authentiek een mogelijke toekomst weergeven. Zijn favoriete roman is Brave new world van Aldous Huxley.

Mediteren schijnt zijn leven voorgoed veranderd te hebben, zegt hij, en het dient ook als methode voor onderzoek. Ik vraag mij daarbij af of hij de geestelijke lichtsfeer of de beneden aardse duistere sfeer heeft onderzocht.

Ik vermoed dat hij in de komende jaren in een toenemende belangstelling zal komen te staan en dat hij rond 2026 zijn taak als leider op zich zal nemen. De taak waarvoor hij hier gekomen is. Hij zal zichzelf dan tot godheid uitroepen, want hij heeft de reddende visie voor het behoud van de aarde. Maar dan wel zonder de nutteloze mensheid.

Zijn wij onze gedachten?
In mijn vorig artikel ‘Zijn wij onze gedachten?’ (HIER) heb ik het volgende over deze psychopathische zwamneus geschreven:

“Mata Ha(ra)ri
Deze satanisch geïnspireerde en in de laatste tijd overbelichte Joodse ‘wijsneus’ fluistert veel moderne beleidsmakers en technocraten, waaronder Herr Klaus Schwab, in wat zij volgens het script en de protocollen moeten zeggen en doen. Toevallig heeft hij de studie van het verleden én de toekomst gecombineerd en is dus een historische futuroloog. Daarmee laat hij overduidelijk zien dat hij geen authentieke wetenschapper is, maar slechts een roeptoeter van de heersende elite.

Want een authentieke wetenschapper onderzoekt alles met een open geest en is vooral niet gefocust op een al vermeend bekend resultaat. Is men dat wel, dan betekent dat er een manipulatieve planning aan het resultaat ten grondslag ligt. Wat in het geval van de hierboven beschreven zaken natuurlijk ook overduidelijk zo blijkt te zijn. Harari is hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.”

Rudolf Steiner

Met zijn denkconcept dat de mensheid op te splitsen zou zijn in nuttige en nutteloze mensen, is hij een typische vertegenwoordiger van de tegenkracht Lucifer hier op Aarde. Met Ahrimanisch technologische middelen wil hij zijn satanisch geïnspireerde visie verwerkelijken. Waarmee moge blijken dat hij de dood aanbidt. HIER is op de site van Henry Makow nog een lezenswaardig artikel over Harari te lezen.

Bron

Christus als verbindend midden en evenwicht brengende kracht
Zij die de weg van Christus volgen zorgen er daardoor in zichzelf voor, dat zowel Lucifer als Ahriman niet buiten hun oorspronkelijke werkingsgebied werkzaam kunnen zijn. Lucifer in het geestelijke en Ahriman in de aardse sfeer. In de antroposofie wordt Christus gezien als de evenwicht brengende kracht tussen de Luciferische en Ahrimanische werkzaamheid op en in de mens. Het evenwicht tussen denken en voelen levert een geestelijke zuiverheid op die inspirerend werkt op de wil van de mens door de werkzaamheid van de goddelijke intuïtie.

Deze zal bijdragen aan het gegeven dat de juiste mens, op de juiste tijd en plaats, vanuit de juiste intentie, de juiste daad verricht. Wat ik de werking van het Goede noem, oftewel een goddelijk geïnspireerd handelen. Steiner heeft dit evenwicht beeldend weergegeven in zijn uit hout gesneden beeldengroep ‘de Mensheidsrepresentant, zoals die op onderstaande afbeelding is weergegeven. Het toont een weergave van Lucifer in het geestelijke en Ahriman in het beneden aardse domein.

Bron

Op de site antroweb wordt deze beeldengroep als volgt beschreven:

“Zo hebben we drie figuren: de mens staat daar in zijn wezenheid; onder hem, U hebt het al door, Ahriman, die in de afgronden der aarde gekluisterd wordt door de werking die uitgaat van de gestrekte hand van de hoofdfiguur op het goud dat zich in de aarde bevindt; Ahriman kluistert er zichzelf aan vast. De andere hand gaat in de hoogte en breekt de vleugels van Lucifer die daardoor in de diepte stort.

Nu komt het erop aan dat dit niet gemaakt wordt vanuit de wetten van de beeldhouwkunst. Het komt niet aan op het symboliseren, maar wel daarop dat iedere afzonderlijke trek in de drie wezens in de aller-, allernauwkeurigste details vanuit het geesteswetenschappelijk aanschouwen wordt geschapen.

In het midden de mensheidsrepresentant, de Christus, zijn rechterarm omlaag gericht, zijn linkerarm omhoog geheven, en wel zodanig, dat zijn gestalte als uitdrukking van de belichaamde liefde midden tussen Ahriman en Lucifer is geplaatst. De Christus staat niet vijandig tegenover deze beide figuren; hij staat daar als de in zichzelf belichaamde liefde. Lucifer valt niet omdat Christus hem doet vallen, maar omdat hij de nabijheid van de Christus, de nabijheid van het wezen dat de belichaming van de liefde is, niet kan verdragen.”

Ieder voor zich kan bijdragen aan de heling van de aardse sfeer door het innerlijk helingsproces in zichzelf aan te gaan. Dit kan men doen door het ego te zien voor wat het waard is. Een nietszeggende splitsing veroorzakende illusie dus! We mogen afdalen van het hoofd naar het hart. Het hoofd met alle mentale chaos en hardheid te ruste leggen in de zachtheid van het hart. Daar kan ware heling plaats vinden.

Wij mogen dus allemaal bruggenbouwers zijn. Bron

Awakening from the Ego Illusion is Urgent

Shunyamurti Teaching

x

Arend Zeevat

augustus 2022

VVJ lidmaatschap banner