Ernst Wolff – the situation is serious- how to act (video) Deflate the fiancial casino (article)

The situation is serious. Click on settings for subtitle in English
Click on settings > subtitles on>auto translate> select English

Watch youtube video Ernst Wolff

What is our situation?
What threats are we facing?
What can we do to free ourselves from the current state of helplessness?


“Deflate the financial casino”

“In difficult times, an enormous creativity is released among people”

Article in “De Andere Krant

Article in “De Andere Krant” (Dutch) (google translated)
Date: September 15, 2022 , Dide Penning

“In difficult times, an enormous creativity is released among people”

Ernst Wolff (writer, financial expert and activist) has been writing about the abuses in the financial world for years. For the past 2.5 years he has been working almost non-stop informing people about what he sees as “a planned global takeover by the financial digital system”.

On 20 August 2022 he gave a speech at the invitation of the WEFF in Davos. The WEFF stands for Wachstum, Erde, Friede, Freiheit. Their aim is, through lectures and discussions, to analyze human activities and develop practical solutions for a dignified life. Wolff not only outlines the alarming circumstances in which we find ourselves, the net of digital financial control, which is being tightened, he also comes up with practical solutions and a positive message: now is the time to take life into your own hands.

Although he never had any political aspirations, Wolff joined the political party Die Basis, founded in 2020, of which the well-known activist lawyer Reiner Fuellmich is one of the board chairmen. He did this to counteract the almost uniform political landscape in Germany, but above all to reach as many people as possible during the election campaigns. However, Ernst recently canceled his membership. He no longer believes that it is possible to enforce or change anything through a parliamentary route or through the judiciary.

Below is the translation of part of the speech:

The great opportunity that now arises for us is that the digital financial complex will continue to push politicians forward, who have already almost completely lost their credibility. These politicians will be forced to take even tougher measures and justify expropriation, war and impoverishment by absurd excuses. At some point, people’s built-up frustration and despair will turn into anger. People will look for alternatives. And turn to those who have not lied to them.

Starting this fall, we have a good chance of increasing our small movement. How can we support this process? By networking, forming groups and building parallel societies. By exposing the lies, informing them and making people aware of what is going on.

But that is not enough. We need answers to the following big questions.

 • What should become of the financial system?
 • How can we end the dominance of the asset managers?
 • How to save the middle class? How should digitization continue?
 • Should it be continued at all?
 • How can we free ourselves from the stranglehold of superpowers such as Amazon, Apple and Alphabet?

The opponents do not work at the national level. We also need to conduct the discussion internationally.

The following possible solutions are conceivable:

 • Demand that the financial ‘casino’ be emptied internationally.
 • Prohibiting the trading of derivatives, which have no social value but only serve for personal enrichment.
 • Ban short selling.
 • Abolishing international financial organizations such as the IMF and the World Bank, which put a huge debt burden on third world countries. The dissolution of foundations such as the Open Society of Soros, the Bill & Melinda Gates Foundation and the WEF. These use foundation law to pursue economic and financial interests.
 • Setting global upper limits on wealth. Gates of Musk now own more money than some states that can’t feed their own people. For example, instead of 30 percent, let Amazon make a 3 percent profit per sale.
 • Taxing the money creation, by channeling a percentage of every dollar or yen newly created into the social sector and freeing it from profit-making thoughts, make it a sector that serves the people.
 • Carry out a de-commercialization of the Internet. The removal of all licenses will ensure the end of the platform parasites.
 • Make everything open source, which will lead to the liberation of unprecedented human creative powers.
 • Close the tax havens.
 • Limit the power of the pharmaceutical and weapons industries.
 • End land grabs.

What can be done on a small scale?

 • Organize swap markets,
 • join farming communities,
 • set up co-ops, but the legal system won’t allow it and will intervene if it gets too big.

The military prepares for unrest. We are facing difficult times. But in difficult times a huge creativity among the people free, for example for developing regional cryptocurrencies, a digitization in a positive way. Digital is not the problem, digital central is. Until then, people should insist on paying cash, especially young people should be aware that Apple Pay is not cool.

These are all just suggestions, which we need to talk about further. We must unite internationally and create a global platform of resistance for monumental change.

In my view there are two options: stay passive, hope others solve it and end up in an Orwellian system, or, take matters into your own hands. We owe it to ourselves to fight for a better future. What awaits us is huge. The system has no final plan, only measures and more measures. It will disintegrate internally, like the GDR at the time. Eventually the system implodes.

Speech Ernst Wolff: https://www.youtube.com/watch?v=HYjbTfHEZ3o

deanderekrant.nl /nieuws/laat-het-financile-casino-leeglopen-2022-09-13


De Andere Krant

“Laat het financiële casino leeglopen”

hoe nu verder ernst wolff

Beeld: Michał Parzuchowski


In moeilijke tijden komt er een enorme creativiteit bij de mensen vrij​

Datum: 15 september 2022

Hoe Nu Verder

Dide Penning

Ernst Wolff (schrijver, financieel expert en activist) schrijft al jaren over de wantoestanden in de financiële wereld. De afgelopen 2,5 jaar is hij bijna non-stop bezig geweest om mensen te informeren over wat hij ziet als “een geplande wereldovername door het financiële digitale systeem”.

Op 20 Augustus 2022 hield hij een toespraak op uitnodiging van het WEFF in Davos. Het WEFF staat voor Wachstum, Erde, Friede, Freiheit. Hun doelstelling is door middel van lezingen en discussies, menselijke activiteiten te analyseren en praktische oplossingen te ontwikkelen voor een menswaardig leven. Wolff schetst niet alleen de alarmerende omstandigheden waarin we ons bevinden, het net van digitale financiële controle, dat steeds strakker wordt aangespannen, hij komt ook met praktische oplossingen en een positieve boodschap: nu is het moment om het leven in eigen hand te nemen.

Hoewel hij nooit politieke aspiraties had, is Wolff lid geworden van de in 2020 opgerichte politieke partij Die Basis, waarvan de bekende activistische advocaat Reiner Fuellmich één van de bestuursvoorzitters is. Hij deed dit om een tegenkracht te bieden aan het vrijwel uniforme politieke landschap in Duitsland, maar vooral om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken tijdens de verkiezingscampagnes. Het lidmaatschap heeft Ernst echter kortgeleden alweer opgezegd. Hij gelooft niet meer dat het mogelijk is via een parlementaire weg, noch via de rechtelijke macht, iets af te dwingen of te veranderen.

Hieronder de vertaling van een deel van de speech:

De grote kans die er nu voor ons ontstaat, is dat het digitale financiële complex politici vooruit zal blijven sturen, die hun geloofwaardigheid al vrijwel volledig hebben verloren. Deze politici zullen gedwongen worden nog hardere maatregelen te nemen en onteigening, oorlog en verarming rechtvaardigen aan de hand van absurde uitvluchten. Op een gegeven moment zal de opgebouwde frustratie en wanhoop van de mensen omslaan in woede. Mensen zullen naar alternatieven zoeken. En zich wenden tot hen die niet tegen hen hebben gelogen.

Vanaf deze herfst hebben we een goede kans onze kleine beweging te vergroten. Hoe kunnen we dit proces ondersteunen? Door te netwerken, groepen te vormen en te bouwen aan parallelle samenlevingen. Door de leugens bloot te leggen, te informeren en mensen bewust maken van wat er speelt.

Maar dat is niet genoeg. We hebben antwoorden nodig op de volgende grote vragen.

Wat moet er worden van het financiële systeem?

Hoe kunnen we de dominantie van de vermogensbeheerders beëindigen?

Hoe de middenklasse te redden?

Hoe moet de digitalisering worden voortgezet? Moet het überhaupt worden voortgezet?

Hoe kunnen we ons bevrijden uit de wurggreep van grootmachten als Amazon, Apple en Alphabet?

De tegenstanders werken niet op nationaal niveau. Wij moeten de discussie ook internationaal gaan voeren. De volgende mogelijke oplossingen zijn denkbaar:

Eisen dat het financiële ‘casino’ internationaal leegloopt.

Het verbieden van de handel in derivaten, die geen maatschappelijke waarde hebben maar alleen de persoonlijke verrijking dienen.

Short selling verbieden.

Het afschaffen van internationale financiële organisaties zoals het IMF en de Wereldbank, die zorgen voor een enorme schuldenlast voor derdewereldlanden.

Het ontbinden van stichtingen als de Open Society van Soros, the Bill & Melinda Gates Foundation en het WEF. Deze gebruiken het stichtingsrecht om economische en financiële belangen na te streven.

Wereldwijde bovengrenzen aan rijkdom stellen. Gates of Musk bezitten nu meer geld dan sommige staten die hun eigen bevolking niet kunnen voeden. Laat bijvoorbeeld Amazon in plaats van 30 procent, 3 procent winst maken per verkoop.

De geldcreatie belasten, door een percentage van elke nieuw gecreëerde dollar of yen naar de sociale sector te leiden en bevrijd deze van winstmakende gedachten, maak er een sector van die het volk dient.

Voer een de-commercialisering van het internet door. Het opheffen van alle licenties zal zorgen voor het einde van de platformparasieten. Maak alles open source, dat zal leiden tot vrijmaking van ongekende menselijke creatieve krachten.

Sluit de belastingparadijzen. Beperk de macht van de farmaceutische en wapenindustrie. Maak een einde aan landroof.

Wat kan er op kleine schaal worden gedaan? Organiseer ruilmarkten, sluit je aan bij boerengemeenschappen, richt coöperaties op, echter het rechtssysteem zal het niet toestaan en zal ingrijpen als het te groot wordt. Het leger bereidt zich voor op onrust. We gaan moeilijke tijden tegemoet. Maar in moeilijke tijden komt er een enorme creativiteit bij de mensen vrij, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van regionale cryptocurrencies, een digitalisering op een positieve manier. Digitaal is niet het probleem, digitaal centraal wel. Tot die tijd moeten mensen erop staan contant te betalen, vooral jongeren moeten zich ervan bewust worden dat Apple Pay niet cool is.

Dit zijn allemaal slechts suggesties, waar­over we verder moeten praten. We moeten ons internationaal verenigen en een wereldwijd platform van verzet vormen voor monumentale verandering.

In mijn ogen zijn er twee opties: blijf passief, hoop dat anderen het oplossen en eindig in een Orwelliaans systeem, óf, neem het heft in eigen hand. We zijn het aan onszelf verplicht de strijd voor een betere toekomst aan te gaan. Het is gigantisch wat ons te wachten staat. Het systeem heeft geen eindplan, alleen maatregelen en nog meer maatregelen. Het zal intern desintegreren, zoals destijds de DDR. Uiteindelijk implodeert het systeem.

Toespraak Ernst Wolff: bit.ly/de-situatie-is-ernstig